ИТ РЕШЕНИЈА

Новите технологии нудат можности што се постојан предизвик за нас. Во широката палета од софтверски производи може да се најдат програмски пакети со висок степен на интеграција (ERP), без коe не може да се замисли ефикасната работа на компниите. Општа карактетристика на програмските пакети е дека покрај покривањето на одредените специфични работни процеси, тие овозможуваат автоматско поврзување со подсистемите за сметководство и менаџмент, обезбедувајќи со тоа солидна основа за с ледење, анализа и планирање на работните процеси кои се предмет на дејноста на компаниите.

Megaplus Office

Програмски пакет за мали и средни претпријатија. Ги покрива сите работни процеси во компанијата: набавка, складирање и продажба на материјали и стоки и сметководство.

Megaplus Аccount

Порграмски пакет за книговодствени компании. Ги покрива потребните функции за компјутерско водење на книговодството за повеќе разнородни правни субјекти.

Megaplus Regis

Ја автоматизира припремата за регистрација на моторните возила и техничкиот преглед. Ги поврзува овие процеси со сметководството и менџментот.

Megaplus Hotelier

Програмски пакет за хотели во кој се опфатени работењето на рецепцијата, рестораните, баровите, сметководството и менаџментот на хотелот.

Megaplus Cooperant

Компании кои вршат откуп на разни суровини и материјали од своите кооперанти, нивна преработка и продажба.

Megaplus Manufac

Наменет е за компаии кои вршат прозиводство. Клучна е евиденцјата на работните налози при изработка на финален производ: работната рака, материјали/суровини...

КОМПЈУТЕРСКА ЕДУКАЦИЈА

Неформално образование за деца и возрасни. Денес, компјутерите се незаменлива алатка за секој човек во секојдневното работење. А оттаму и потребата од едукација на основци, средношколци, студенти и возрасни слушатели од областа на информатика и странски јазици.

MS Office 2016

Програмски пакет за канцелариско работење Micrоsoft Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Outlook. Подготовка по програма за полагање меѓународно признати ЕЦДЛ испити.

Adobe Photoshop

Софтвер за креирање и обработка на фотографии, цртежи, анимации, видеа... Промена на бои, осветлување, контрасти... Користење на разни видови четки, стилови, филтри и ефекти... Дизајнирање веб сајтови...

Adobe Illustrator

Софтвер за векторска графика: цртање лого, креирање илустрации... Едноставо модифицирање на текст и објекти и подготовка на документи за печатење. Секако и можност за обработка на фотографии...

HTML5&CSS3

HTML (HyperText Markup Language) - јазик на ознаки (тагови) со чија помош се креира структурата на веб сајтот... CSS (Cascading Style Sheets) го форматира изгледот на елементите на сајтот, затоа HTML i CSS се надополнуваат идеално...

Оператор за WEB дизајн

Посебна верифицирана програма Оператор за веб дизајн. Стекнете знаења и вештини да го креирате вашиот прв веб сајт, обезбедете си сертификат кој ќе Ви овозможи вработување!

ECDL серификати

ECDL (European Computer Driving Licence) сертификат - меѓународно призната потврда дека сопственикот на сертификатот е компетентен за активно користење на персонални компјутери и основни програмски апликации од пакетот Office на работа.