Безбедност на компјутерски системи

Програмата овозможува учесниците да добијат знаење и вештини за: идентификација на безбедносните ризици кај компјутерските системи, заштита на безжичните мрежи и Cloud системите, заштита на сервери, податоци и апликации, заштита од безбедносни закани и напади...

Содржини од областа на безбедноста на компјутерските системи - начините за управување со безбедносни ризици, надзор и дијагностика на компјутерски мрежи, инфраструктура на уредите, начини за идентификација и доделување на право на пристап, принципи на криптографија...

Обука за безбедност на компјутерски системи. Практична работа...Сертифицирани обучувачи со повеќегодишно искуство... Учесниците ќе бидат подготвени за полагање меѓународно признат CompTIA сертификат. Вашето професионално знаење потврдено со сертификат од МОН!.

На крајот на обуката учесниците полагаат завршен испит. Во зависност од постигнатите резултати учесниците ќе се стекнат со Сертификат ОПЕРАТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ или Потврда за посетување на обуката ако посетувале над 70% од планираните часови.